Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Dato for ordinær generalforsamling

Datoen for ordinær generalforsamling offentliggøres ved opslag på hjemmesiden, i opgange og glasskabe tidligst muligt, dog senest 4 uger før afholdelse. Indkaldelsen sendes til andelshaverne til den i andelsprotokollen opgivne adresse senest 14 dage før afholdelsen sammen med adgangskort, fuldmagt påført andelsboligens nummer, dagsorden, formandens beretning samt årsregnskab og alle relevante bilag. Forslag fra andelshavere skal for at kunne behandles og afgøres på den ordinære generalforsamling være tilstillet bestyrelsen skriftligt inden 15. februar.

Uden adgangskort kan ingen forlange adgang til generalforsamlingen. I tilfælde af, at der er 2 andelshavere, kan begge møde op til generalforsamlingen. Der er dog kun 1 adgangskort og dermed 1 stemme pr. andel – uanset om der er to andelshavere.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller på skriftlig og motiveret begæring af mindst 20 andelshavere.

Generalforsamlingens beslutningsdygtighed

Generalforsamlingerne er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal, og de ved simpelt stemmeflertal vedtagne beslutninger er bindene for foreningen. Til ændring af vedtægterne samt til foreningens opløsning, kræves det dog, at 3/4 af foreningens andelshavere er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Ved vedtægtsændringsforslag hvor ikke 3/4 af andelshaverne er fremmødt, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage. På denne ekstraordinære generalforsamling kan disse vedtægtsændringer vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer, uanset antallet af fremmødte andelshavere. Afstemningerne foretages ved håndsoprækning med stemmeseddel. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, når dette forlanges af bestyrelsen eller af mindst 5 andelshavere. Dirigenten kan også påbyde skriftlig afstemning. Endvidere har administrator, hvis en sådan er valgt, revisor samt personer indbudt af bestyrelsen adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. En andelshaver er berettiget til at give skriftlig fuldmagt til sin ægtefælle, samlever eller en anden andelshaver eller dennes ægtefælle/samlever til at møde og stemme for sig på generalforsamlingen, samt ved en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Sammen med fuldmagten SKAL det pågældende adgangskort medbringes. En andelshaver eller dennes ægtefælle/samlever må højst møde med 1 fuldmagt fra anden husstand udover en eventuel fuldmagt fra egen husstand. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne, og ved hvis foranstaltning disse indføres i forhandlingsprotokollen.

På den ordinære generalforsamling behandles mindst:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmeudvalg.
 4. Formandens beretning.
  1. a. Det forløbne års virksomhed, herunder opfølgning af beslutninger vedtaget på sidste års generalforsamling.
  2. b. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt forslag til budget til godkendelse. Desuden fremsættes bestyrelsens forslag til værdiansættelse for det kommende år.
 5. Forslag fra bestyrelsen eller andelshaverne.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 7. Valg af ekstern og intern revisor samt intern revisorsuppleant.
 8. Valg af administrator.
 9. Eventuelt. Stk. 2. Bestyrelsen foranlediger udført et beslutningsreferat fra generalforsamlingen, der udsendes til samtlige andelshavere efter generalforsamlingens afholdelse. Referatet underskrives af dirigent og formand, før det udsendes til andelshaverne senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

Den fulde tekst kan findes i foreningens vedtægter.